Open Spiral Brooch - Bronze

Open Spiral Brooch - Bronze
Item# SH-HL-J-BB023
$16.75